O nama

Ostvarivanje prava a pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Poduzetničkom centru Samobor d.o.o.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.

Poduzetnički centar Samobor imenovao je Željka Radovanića službenikom za informiranje. Službenik za informiranje zadužen je za zaprimanje i rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te ostale poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: Poduzetnički centar Samobor d.o.o., Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor,
 • elektroničkom poštom na adresu: pcsinfo@pcsamobor.hr; s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama,
 • na broj telefaksa: 01/ 3336 – 832, uz naznaku Zahtjev za pristup informacijama,
 • donijeti osobno u Ured Poduzetnčkog centra Samobor radnim danom od 9:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Pisani zahtjev sadrži:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
 • ime i prezime, adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Poduzetnički centar Samobor d.o.o. će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovne sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno
 • uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijelakoji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora
  ili vlasnika.

Poduzetnički centar Samobor d.o.o. će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka
koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih poslova.