Poduzetnički vodič

Osnivanje obrta

“Osnivanje obrta jednostavan je postupak,
no ovisi o vrsti djelatnosti kojom se želite baviti.”

Ovdje ukratko možete dobiti informacije o tome koji je postupak za osnivanje obrta, koji su Vam dokumenti potrebni za to, koji su troškovi osnivanja i sl.
Prijava za registriranje obrta provodi se prema sjedištu obrta, odnosno u
Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Služba za gospodarstvo, Ispostava Samobor,
Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor,
Tel : 01/3378 203, 3378 283
Fax : 01/3378 272
Mail: ured.du.zz.ispostava.samobor@zg.ht.hr),
gdje možete podignuti svu potrebnu dokumentaciju i informacije za prijavu novog obrta u Obrtni registar.

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

1. slobodni obrti – obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete za registriranje obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema
2. vezani obrti – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
3. povlašteni obrti – obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija jenadležnost propisana posebnim propisom, ovisno o djelatnosti

Uvjeti za registriranje obrta

Zakonom o obrtu propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje obrta.

a) Opći uvjeti (čl.8. Zakona o obrtu) koje fizička osoba mora ispuniti su slijedeći:

1. da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje

2. da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta

b) Posebni uvjeti:

1. stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen majstorski ispit, ako se radi o vezanom obrtu (čl.9. Zakona o obrtu)

2. udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom (čl.9. Zakona o obrtu)

3. povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta

Iznimke u odnosu na poseban uvjet:

Iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete,  ali ne ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće  srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita, može obavljati  vezani obrt ukoliko na takovim poslovima zaposli radnika, u punom radnom  vremenu, koji udovoljava propisanim uvjetima što se i upisuje u obrtni registar.

Posebna je povoljnost predviđena za obrte sa sjedištem na područjima  određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o  brdsko – planinskim područjima i Zakonom o otocima, koje fizičke osobe mogu  obavljati bez položenog majstorskog ispita ukoliko imaju odgovarajuću  srednju stručnu spremu uz uvjet da majstorski ispit polože naknadno,   u roku od 3 godine od dana upisa obrta u obrtni registar.

Prostor

Prostor, oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti. (čl. 11. Zakona o obrtu).

Zajedničko obavljanje obrta

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Za zajedničko obavljanje vezanih obrta dovoljno je da jedna od osoba, uz opće uvjete, ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenost, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita. Međusobni odnosi osoba uređuju se pisanim ugovorom i primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

Napomena

Uz uvjete iz Zakona o obrtu, prilikom registriranja obrta treba obratiti pažnju i na zakonske propise (kao npr. Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, itd.) koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti., osobito za uvjete prostora, stručne spreme ili posebnih dozvola i koncesija.

Osnivanje obrta

1. KORAK 

Ured državne uprave Zagrebačke županije / Ispostava Samobor prema sjedištu obrta upitati za detaljnije informacije i prikupiti potrebnu dokumentaciju:

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice ako imaju trajno nastanjenje u RH
 • dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom
 • dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor
 • za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu
 • ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave ili preuzeti s interneta (na poveznici OBRASCI)
 • izvršiti uplate za registriranje obrta i troškove izdavanja obrtnice (broj računa i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave).

2. KORAK

 • preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave
 • izraditi pečat
 • otvoriti konačan račun u poslovnoj banci

3. KORAK – HZMO, HZZO

 • prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava

 • prijava u poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema sjedištu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika

PRAVNA REGULATIVA