Poduzetnički vodič

Osnivanje trgovačkog društva

Postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću nešto je složeniji postupak. Slijedi kratak pregled koji je postupak otvaranja te pregled dokumenata koji su potrebni za otvaranje d.o.o.-a.

Osnivanjem servisa HITRO.HR postupak registracije trgovačkih društava uvelike se skratio i pojednostavio.

U Samoboru šalter servisa HITRO.HR možete pronaći u prostorijama Financijske agencije, na adresi Gajeva, gdje ćete dobiti popis potrebne dokumentacije i obrasce za upis trgovačkog suda u Sudski registar.

Trgovačka društva, ali i ustanove, zadruge, gospodarska interesna udruženja, trgovce pojedince, te podružnice inozemnih trgovačkih društava u Hrvatskoj moguće je pretraživati u Sudskom registru trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci

 • Temeljni kapital: 20.000 kuna za d.o.o., 200.000 kuna za d.d.
 • Troškovi osnivanja: cca 6.000,00 kuna
 • Vrijeme potrebno za otvaranje / osnivanje: 40 dana
 • Mjesto registracije: Trgovački sud
 • Odgovornost: Visinom temeljnog kapitala
 • Knjigovodstvo: Dvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o računovodstvu
 • Porezne stope: 20%
 • Zaposleni: Nema ograničenja
 • Plaćanje poreza na dodanu vrijednost: Temeljem izdanih računa

1. KORAK (FINA)

Dolazak na HITRO.HR šalter u FINI

Odabir imena (tvrtke) društva (sami možete provjeriti je li neko ime za tvrtku slobodno na web stranicama Ministarstva pravosuđa u sudskom registru). Za korištenje riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice te riječi u nazivu društva osnivači moraju dobiti posebnu suglasnost Ministarstva pravosuđa. Trgovačko društvo mora imati službenu adresu u Hrvatskoj kako bi se uopće moglo registrirati. Svu potrebnu dokumentaciju, obrasce i uplatnice dobiti čete na HITRO.HR šalteru.

2. KORAK (JAVNI BILJEŽNIK)

Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti slijedeće dokumente:

 • Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po)
 • Osnivački akt – društveni ugovor (moraju ga potpisati svi osnivači) ili izjavu o osnivanju društva (ako društvo osniva samo jedna osoba)
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva da prihvaćaju postavljanje
 • Odluku o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ako društvo ima prokurista)
 • Odluku o određivanju adrese društva. Za to Vam je potrebno: osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strance).

Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Trošak ovjere ovisi o visini temeljnoga kapitala i u prosjeku je 2.500 kuna. Sva dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane sudskog tumača.

3. KORAK (prijava u sudski registar, FINA)

Na šalteru HITRO.HR u FINI predajete prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima, čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu. Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja Trgovački sud.

Dokumentacija (prethodno ovjerena kod javnog bilježnika) potrebna za upis u sudski registar:

 • Obrazac prijave za upis u sudski registar (Po)
 • Osnivački akt – društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva
 • Odluka o imenovanju članova uprave i njihovi jedinstvenim matičnim brojevima
 • Popis članova osnivača društva njihovi jedinstveni matični brojevi
 • Popis članova ovlaštenih za zastupanje društva
 • Izjave članova ovlaštenih za zastupanje društva da prihvaćaju postavljanje
 • Potpis direktora ili potpisi članova uprave
 • Popis članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o imenovanju prokurista društva (ako društvo ima prokurista)
 • Potpis prokurista (ako društvo ima prokurista)
 • Odluka o određivanju adrese društva
 • Obrazloženje imena (tvrtke) ako se radi o stranom imenu
 • Potvrda o uplati osnivačkog pologa,a za nekretnine izvadak iz zemljišnih knjiga
 • Dokaz o plaćenoj sudskoj pristojbi za prijavu i donošenje prvostupanjskog rješenja o upisu i dokaz o plaćenom predujmu za troškove objavljivanja upisa u sudski registar u Narodnim novinama – ako se osnivanju daje posebna pogodnost ili se ulažu stvari i prava, izvješće revizora o osnivanju i o reviziji osnivanja ako je revizija obavljena
 • Dozvolu državnog tijela, ako se propisom traži, za osnivanje i upis društva u sudski registar
 • Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene dospjele obveze te potvrdu ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove platnog prometa da ni on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema na računima evidentiran nepodmireni nalog za plaćanje
 • Potvrde Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da nema nepodmirene obveze na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko odnosno zdravstveno osiguranje.

Izjava ne smije biti starija od osam dana računajući od dana podnošenja prijave. Sudske naknade pri upisu društva u trgovački registar ovise o broju djelatnosti za koje se društvo registrira (300 kuna za prijavu i 150 kuna za svaku djelatnost posebno).

4. KORAK (Objava registracije trgovačkog društva)

Nakon što je obavljen upis u sudski registar, trgovački sud dostavlja Narodnim novinama i dnevnom tisku podatke o upisu. Objavljivanje osnivanja u Narodnim novinama stoji 810 kuna, a u dnevnom tisku 450 kuna.

5. KORAK (Izrada pečata)

Po primitku pozitivnog rješenja o upisu u sudski registar valja izraditi pečat. Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija rješenja o upisu u sudski registar. Pečat sadrži naziv društva i broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar.

6. KORAK (Državni zavodu za statistiku)

Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev da se obavi razvrstavanje po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te da se dobije matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar.

Zahtjevu se prilaže:

 • Rješenje o upisu u trgovački registar
 • Tiskanica RPS-1 (kupuje se u prodavaonicama Narodnih novina)
 • Kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe (55 kuna)

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti DZS-a dobiti ćete na šalteru HITRO.HR u FINI. Nakon dobivanja Obavijesti o razvrstavanju možete na šalteru HITRO.HR ili u banci otvoriti žiro račun (na šalteru HITRO.HR možete otvoriti račun u onoj banci za koju FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova).

7. KORAK (Otvaranje bankovnog računa)

Temeljni kapital (20.000 kuna za društvo s ograničenom odgovornošću odnosno 200.000 kuna za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva. Poslovni subjekt može imati otvorene račune kod više banaka, prema svom izboru. Otvaranje žiro računa – potrebno je ponijeti: Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid) Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid) Pečat Osobnu iskaznicu

8. KORAK (FINA – HZMO)

Prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P) i Prijavu o početku osiguranja (Tiskanica M-1P) predajete na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

Prijava HZMO-u uz prijavu M-11P na uvid je potrebno dati sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (i za podružnicu, ako društvo ima podružnicu)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku.
 • Potpisni karton Pečat. Uz prijavu M-1P na uvid je potrebno dati sljedeću dokumentaciju:
  Ugovor o radu
 • Radnu knjižicu
 • Osobnu iskaznicu
 • Radnu dozvolu (ako je zaposlenik strani državljanin).

9. KORAK (FINA HZZO)

Prijavu o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 3) predajete na šalteru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

Priložiti za prijavu HZZO-u:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
 • Prijavu HZMO-u (kopija obrazaca M-11P i M-1P)
 • Dokaz o prebivalištu (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)
 • Ugovor o radu.

10. KORAK (Porezna uprava)

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

11. KORAK (Odluka nadležnog upravnog tijela)

Odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo), kojom se utvrđuje da udovoljava tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti, potrebno je dostaviti trgovačkom sudu.

Osnivanje poduzeća uređeno je sljedećim zakonima:

 • Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12)
 • Zakon o sudskom registru (Narodne novine 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11)
 • Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (Narodne novine 22/12)
 • Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra (Narodne novine 138/2002)
 • Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji (Narodne novine 98/94, 4/95)
 • Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine 58/07)